تجزیه و تحلیل هم‌انباشتگی بورس اوراق بهادار تهران و بازار سهام اسلامی در کشورهای منتخب

نوع مقاله : علمی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری اقتصاد بخش عمومی دانشگاه مازندران

2 دانشجوی دکتری اقتصاد دانشگاه شیراز

چکیده

روند جهانی شدن اقتصادها و یکپارچگی آنها در سال‌های اخیر از رشد چشمگیری برخوردار بوده است و همگرایی بخش‌های مختلف اقتصادی، از جمله بازارهای مالی را بیش از پیش در کانون توجهات قرار داده است. این روند رو به رشد علاقه سرمایه‌گذاران را به موضوع همگرایی در میان بازارهای سهام دنیا تقویت کرده است و سرمایه‌گذاران به صورت تجربی علاقه وافری به آگاهی ارتباط بین بازارهای سهام مختلف، به منظور ایجاد یک پرتفوی پر بازده، از خود نشان می‌دهند. بنابراین تعیین میزان همگرایی بازار بورس تهران، به عنوان قلب اقتصاد مالی یک اقتصاد اسلامی، با سهام‌های اسلامی سایر کشورها می‌تواند در تصمیم سرمایه‌گذاران در انتخاب یک پرتفوی بهینه مثمر ثمر باشد. بر همین اساس تحقیق حاضر با بهره‌گیری از روش‌های تحلیل هم‌انباشتگی ارتباط کوتاه‌مدت و بلندمدت بین شاخص سهام ایران و شاخص‌های سهام اسلامی در کشورهای منتخب را مورد تجزیه و تحلیل قرار داده است. این تحقیق در بازه زمانی مِی 2002 تا دسامبر 2014 با استفاده از شاخص‌های بورس کشورهای مختلف به صورت ماهانه انجام شده است. نتایج حاکی از آن است که اولاً بین شاخص سهام تهران و شاخص سهام اسلامی کشورهای انگلیس، آمریکا، کشورهای عربی و شاخص جهانی اسلامی در کوتاه‌مدت ارتباط ضعیفی وجود دارد؛ ثانیاً بین این شاخص‌ها در بلندمدت هیچ‌گونه همگرایی و رابطه‌ای مشاهده نمی‌گردد. که این نتیجه می‌تواند نشان‌دهنده فاصله بازار سهام ایران از تعریف شاخص اسلامی باشد.

کلیدواژه‌ها

ابونوری، اسمعیل و محمدرضا عبداللهی (1389)، «ارتباط بازارهای سهام ایران، آمریکا، ترکیه و مالزی دریک مدل گارچ چند متغیّره»، بورس اوراق بهادار، شماره 14، صص 61-79.
اکباتانی، محمدعلی (1373)، شاخص قیمت سهام، تهران: سازمان بورس و اوراق بهادار تهران.
جعفر عبدی، اکبر (1389)، «بررسی ارتباط میان بازارهای سهام تهران و دبی»، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، تهران: دانشگاه صنعتی شریف.
راعی، رضا و احمد پویانفر (1393)، مدیریت سرمایه‌گذاری پیشرفته، تهران: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه‌ها (سمت).
زاهدی تهرانی، پریوش (1391)، «تبیین راهبرد سرایت نوسانات بازارهای سرمایه بین‌المللی بر بورس اوراق بهادار تهران»، مطالعات مدیریت راهبردی، شماره 11، صص 131-153.
سوری، علی (1394)، اقتصادسنجی (پیشرفته)، تهران: فرهنگ‌شناسی، چاپ سوم.
گجراتی، دامودار (1390)، مبانی اقتصادسنجی، ترجمه: حمید ابریشمی، تهران، دانشگاه تهران، جلد دوم، چاپ دهم.
مقاره عابد، سپهر (1389)، «بررسی اثر سرایت بحران مالی جهانی بر شاخص‌های بازار سهام تهران»، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، تهران: دانشگاه صنعتی شریف.
وب سایت سازمان بورس و اوراق بهادار تهران www.irbourse.com
وب سایت شاخص سرمایه مورگان استنلی www.msci.com
وب سایت یاهوفایننس www.finance.yahoo.com 
Abraham, A., Seyyed, F. J. and Al-Elg, A. (2001), "Analysis of diversification benefits of investing in the emerging Gulf equity markets", Managerial Finance, (27).
Aktar, I., (2009), "Is there any comovement between stock markets of Turkey, Russia and Hungary? ", International Research J. Finance and Economics, (26).
Bose, Suchismita, & Mukherjee, Paramita, (2005), "A study of interlinkages between the Indian stock market and some other emerging and developed markets", Retrieved from http://Ssrn. Com/Abstract=876397.
Chen, G.M., M. Firth and O.M. Rui, (2002), "Stockmarket linkages: Evidence from Latin America", J.Banking and Finance, (26).
Engle, R. F. and Granger, C. W. J. (1987), Cointegration and Error Correction: Representation, Estimation and Testing, Econometrica, 55 (2), pp. 251-276.
Hoque, H.A., (2007), "Co-movement of Bangladesh stock market with other markets Cointegration and error correction approach", Managerial Finance, 33 (10), pp. 810-820.
Johansen, S. (1988). Statistical Analysis of Cointegration Vectors. Journal of Economic Dynamics and Control, (12), pp. 231- 254.
Johansen, S. and K. Juselius, (1990), Maximum Likelihood Estimation and Inference on cointegration with applications to the demand for money. Oxford Bulletin of Economics and Statistics, (52).
Mukherjee, Kedar Nath, & Mishra, R.K. (2007), "International stock market integration and its economic determinants: A study of Indian and world equity markets", Vikalpa, 32 (4), pp. 4–29
Narayan, P., R. Smyth and M. Nandha, (2004), "Interdependence and dynamic linkages between the emerging stock markets of South Asia", Accounting and Finance, (44), pp. 419-439.
Searat, A. zaheer butt, B. Rehman, K (2011), "Comovement Between Emerging and Developed Stock Markets: An Investigation Through Cointegration Analysis", world applied sciences journal, 12 (4), pp. 395-403.
Wong, W.P., R.D. Terrell and K. Lim. (2004), "The Relationship Between Stock Markets of Major Developed Countries And Asian Emerging Markets", J. Appl. Mathematics and Decision Sci., 8 (4).
Worthington, A., M. Katsuura and H. Higgs. (2003), "Price Linkages in Asian Equity Markets: Evidence Bordering the Asian Economic, Currency and Financial Crises ", Asia-Pacific Financial Markets, (10).
 
دوره 5، شماره 1 - شماره پیاپی 9
پاییز و زمستان 1394
صفحه 155-180
  • تاریخ دریافت: 05 دی 1394
  • تاریخ بازنگری: 22 فروردین 1395
  • تاریخ پذیرش: 23 فروردین 1395