طراحی مدل قیمت‌گذاری اوراق سلف با استفاده از مدل دوجمله‌ای

نوع مقاله : علمی - پژوهشی (قیمت‌گذاری اوراق مالی اسلامی)

نویسندگان

1 پژوهشگر مرکز پژوهش، توسعه و مطالعات اسلامی سازمان بورس و اوراق بهادار، تهران، ایران

2 دانشجوی دکتری مدیریت مالی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

چکیده

ابزارهای مالی اسلامی در سال‌های اخیر در بازار سرمایه ایران رشد و توسعه شایان توجهی پیدا کرده‌اند. یکی از ابزارهایی که در این حوزه بسیار توسعه پیدا کرده اوراق سلف است. این اوراق با استفاده از مدل‌های مختلف و متنوعی از لحاظ سررسید و نحوه تسویه در سررسید اوراق منتشر شده است. یکی از مسائل اساسی پیش‌روی انتشار گسترده و توسعه بازار اوراق سلف، عرضه به قیمت بازار و ارزشیابی صحیح این اوراق است. در این مقاله با استفاده از منطق قیمت‌گذاری درخت دوجمله‌ای که یک مدل قابل قبول در علم مالی است، انواع اوراق سلف ارزشیابی می‌شود.
در این مقاله ابتدا به معرفی مدل کلی اوراق سلف به دو صورت عمومی و همراه با اختیار خرید و فروش تبعی پرداخته و در ادامه پس از ارائه مدل‌های عملیاتی اوراق مذکور، و با استفاده از مبانی قیمت‌گذاری درخت دوجمله‌ای، به طراحی مدل قیمت‌گذاری این اوراق به صورت عمومی و همراه با اختیار خرید و فروش پرداخته می­شود. در این مدل با استفاده از منطق درخت دوجمله‌ای قیمت دارایی پایه در سررسید پیش‌بینی و سپس در حالت عمومی این قیمت‌ها را به زمان حال تنزیل می‌شود. در حالت همراه با اختیار خرید و فروش تبعی نیز حالت‌های مختلف را در نظر گرفته و با اعمال یا عدم‌اعمال اختیار ارزش اوراق را در سررسید مشخص نموده و با تنزیل آنها به زمان حال قیمت اوراق سلف محاسبه می‌شود.

کلیدواژه‌ها

جعفری‌لنگرودی، محمدجعفر (1378). ‎مبسوط در ترمینولوژی حقوق (چاپ اول، جلد دوم). تهران: گنج دانش.
شیرمردی احمدآباد، حسین؛ فاضلیان، سیدمحسن؛ و اخروی، امیرحسین (1392). شناسایی و اولویت‌بندی ریسک‌های اوراق سلف نفتی با رویکرد تحلیل سلسله ‌مراتبی فازی. دوفصلنامه جستارهای اقتصادی، 10(19)، 141-168.
صالح‌آبادی، علی؛ علی‌حسینی، مهدی؛ فدایی‌واحد، میثم؛ و میرطاهر، سیدمحمدجواد (1392). مدل‌های ارزش‌گذاری اوراق مالی اسلامی اجاره. فصلنامه اقتصاد اسلامی، 13(49)،
115-138.
فدایی واحد، میثم و سلطانی، مهران (1395). مدل‌های نوین ارزش‌گذاری پروژه (با تأکید براختیارات واقعی) (چاپ اول). تهران: ترمه.
فراهانی‌فرد، سعید (1389). صکوک سلف ابزار مناسبی برای تأمین مالی و پوشش ریسک. فصلنامه اقتصاد اسلامی، 9(33)، 7-32.
مروارید، علی‌اصغر (1410ق). سلسله‌الینابیع الفقاهه (جلد 14). بیروت: مؤسسه فقه‌الشیعه، دارالاسلامیه.
معیّن، محمد (1376). فرهنگ فارسی معیّن (چاپ یازدهم، جلد دوم). تهران: امیرکبیر.
موسویان، سیدعباس (1389). «اوراق سلف ابزاری برای تأمین مالی پروژه‌های بالادستی صنعت نفت»، فصلنامه اقتصاد اسلامی، 10(39)، 85-116.
موسوی‌خمینی، سیدروح‌الله (بی‌تا). تحریرالوسیله (جلد اول). قم: مؤسسه دارالعلم.
نجفی، محمدحسن (بی‌تا). جواهرالکلام فی شرح شرائع الإسلام (چاپ هفتم، جلد24). بیروت: دارإحیاء التراث العربی.
هال، جان (1384)، مبانی مهندسی مالی و مدیریت ریسک (چاپ اول) (سجاد سیاح و علی صالح‌آبادی، مترجمان)، تهران: رایانه تدبیرپرداز (نشر اثر اصلی، 2002).
http://www.rdis.ir
http://mof.gov.sd
http://www.zawya.com
دوره 8، شماره 1 - شماره پیاپی 15
پاییز و زمستان 1397
صفحه 149-174
  • تاریخ دریافت: 11 اردیبهشت 1396
  • تاریخ بازنگری: 28 تیر 1396
  • تاریخ پذیرش: 24 مهر 1396