استخراج عوامل عملیاتی مؤثر برکژکارکردی نرخ سود سپرده در نظام بانکی جمهوری اسلامی ایران

نوع مقاله : علمی - پژوهشی (بانکداری اسلامی)

نویسندگان

دانشگاه امام صادق علیه السلام

چکیده

تغییر نظام بانکی ربوی به بانکداری بدون ربا و حذف نرخ بهره و جایگزینی نرخ سود به‌ عنوان یک متغیر کلیدی در بازار پول، ازجمله تحولات بنیادین در اقتصاد ایران پس از پیروزی انقلاب اسلامی به شمار می‌ آید. نرخ سود سپرده از جنبه عملیاتی در سال‌ های اجرای قانون بانکداری بدون ربا با چالش‌ های فراوانی مواجه بوده است. در این پژوهش پس از مطالعه منابع کتابخانه‌ای و مصاحبه با خبرگان، عواملی که موجب بروز این چالش‌ها شده است شناسایی‌، و پس از دسته‌بندی مفهومی هریک از آن‌ها در 6 حوزۀ سیاست‌گذاری، سپرده‌گذار، ساختار بازار، فعالیت بانک‌ها، اقتصاد کلان و نظارت و مجازات، با استفاده از روش حداقل مربعات جزئی مورد اعتبارسنجی قرار گرفت. 17 چالش درنهایت به‌عنوان عواملی که مؤثر بر کژکارکردی نرخ سود هستند، تایید گردید. در پایان، راهکارهای متناسب با هریک از ابعاد چالش‌های نرخ سود، پس‌از بررسی و تایید در گروه کانونی پژوهش، ارائه گردید.

کلیدواژه‌ها


مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 26 شهریور 1398
  • تاریخ دریافت: 15 دی 1397
  • تاریخ بازنگری: 24 شهریور 1398
  • تاریخ پذیرش: 26 شهریور 1398