نقش مناسبت‌های تاریخی اسلامی در ارتباط بین گرایش‌های احساسی سرمایه‌گذاران و بازده سهام با تأکید بر متغیّر تعدیل‌گر حاکمیت ‌شرکتی

نوع مقاله : علمی - پژوهشی (حسابداری مالی اسلامی)

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری حسابداری، واحد یزد، دانشگاه آزاد اسلامی، یزد، ایران

2 استادیار حسابداری، واحد یزد، دانشگاه آزاد اسلامی، یزد، ایران

چکیده

هدف این پژوهش، بررسی نقش مناسبت‌های تاریخی اسلامی بر رابطه بین گرایش‌های احساسی سرمایه‌گذاران و بازده‌سهام با تأکید برمتغیّر تعدیل‌گر حاکمیت شرکتی است. منظور از مناسبت‌های تاریخی اسلامی، ماه‌های رمضان و محرم هستند. از اندازه هیأت مدیره، حضور مدیرعامل در هیأت مدیره، حسابرسی شرکت، وجود حسابرس داخلی، استفاده از متخصصین مالی و اظهارنظر حسابرس به‌عنوان متغیّرهای حاکمیت شرکتی استفاده‌شده و تعداد 132 شرکت در دوره 14/08/1392 شمسی مصادف 01/01/1435 قمری (اول محرم) تا تاریخ 19/06/1397 شمسی مصادف با 29/12/1439 قمری (آخر ذی‌الحجه) به‌عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. برای تجزیه‌و‌تحلیل داده‌ها و آزمون فرضیه‌ها، الگوی رگرسیون چندمتغیّره بر مبنای داده‌های پانلی مورداستفاده قرارگرفته است. نتایج پژوهش نشان می‌دهد که تفاوت معنی‌داری بین گرایش‌های احساسی سرمایه‌گذاران و بازده‌سهام در ماه‌های رمضان و محرم در مقایسه با سایر ماه‌ها وجود دارد. همچنین، حاکمیت شرکتی نقش تعدیل‌کننده‌ای در ارتباط بین گرایش‌های احساسی سرمایه‌گذاران و بازده سهام در ماه‌های رمضان و محرم دارد. به‌عبارتی، حاکمیت شرکتی از تصمیمات احساسی سرمایه‌گذاران که از مناسبت‌های اسلامی نشأت گرفته و بر بازده سهام تأثیر می‌گذارند جلوگیری می‌کند.

کلیدواژه‌ها

اسماعیل، ابونوری؛ و ایزدی، رضا (1385).ارزیابی اثر روزهای هفته در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از الگوهای آرچ و گارچ. فصلنامه تحقیقات اقتصادی، 18(72)،
190-163.
تهرانی،رضا؛ و بیگی‌نیا، حسین(1391).بررسی تأثیر ماه‌های مذهبی بر بورس اوراق بهادار تهران .فصلنامه دانش سرمایه‌گذاری، 1(3)، 25-1.
حیدرپور، فرزانه؛ تاری‌وردی، یداله؛ و محرابی، مریم (1392). تأثیر گرایش‌های احساسی سرمایه‌گذاران بر بازده سهام. فصلنامه دانش مالی تحقیقات اوراق بهادار، 5(13)،17-1.
حسین‌خانی، محمد؛ و یکه‌فلاح، محمد (1393). اثربخشی حضور در مراسم دهه اول محرم بر سطح دین‌داری عزاداران. فصلنامه روانشناسی و دین، 7(4)، 54-41.
حساس یگانه، یحیی (1385). حاکمیت شرکتی در ایران. فصلنامه حسابرس، 8(32)، 32-39.
داغبندان، الهیار؛ نجفی، علی‌اکبر؛ و تسخیری، علیرضا (1394). بررسی تأثیر حاکمیت شرکتی در کاهش عوارض نامطلوب احساسات سرمایه‌گذار در تصمیم‌گیری‌های سرمایه‌گذاری شرکت. دومین کنفرانس بین‌المللی حسابداری و مدیریت، تهران: مرکز همایش‌های تلاش.
رهنمای‌رودپشتی، فریدون؛ و صالحی، اله‌کرم (1389). مکاتب و تئوری‌های مالی و حسابداری مشتمل بر نظریات، فرضیات، مدل‌ها، تکنیک‌ها و ابزارها (چاپ اول). تهران: دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز.
راعی، رضا؛ و سعید، شیرزادی (1387). بررسی الگوی تغییرات فصلی در بورس اوراق بهادار تهران، فصلنامه پژوهشنامه اقتصادی، 8(32)، 170-147.
ستایش، محمدحسین؛ و شمس‌الدینی، کاظم (1395). بررسی رابطه بین گرایش‌های احساسی سرمایه‌گذاران و قیمت سهام در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران. فصلنامه پیشرفت‌‌های حسابداری، 8(29)، 125-103.
سینایی، حسنعلی؛ و محمدی، سیدمهدی (1391). تحلیل تأثیر ماه مبارک رمضان بر بورس اوراق بهادار تهران، دوفصلنامه تحقیقات مالی اسلامی، 2(3)، 199-175.
شمس‌الدینی، کاظم؛ دانشی، وحید؛ و سیدی، فاطمه (1397). بررسی تأثیر رفتار سرمایه‌گذاران و مدیریت بر بازدهی سهام. فصلنامه دانش حسابداری، 9(34)، 163-189.
شهرآبادی، ابوالفضل؛ و یوسفی، راحله (1386). مقدمه‌ای بر مالیه رفتاری. فصلنامه بورس اوراق بهادار. 18(69)، 33-24.
شعری آناقیز، صابر؛ حساس یگانه، یحیی؛ سدیدی، مهدی؛ و نره‌ئی، بنیامین (1395). تصمیم‌گیری احساسی سرمایه‌گذاران، حاکمیت شرکتی و کارایی سرمایه‌گذاری. فصلنامه حسابداری مالی، 8(32)، 37-1.
سعیدی، علی؛ و فراهانیان، جواد (1394). مبانی اقتصاد و مالی رفتاری (چاپ دوم). تهران: سازمان بورس و اوراق بهادار.
عبدالهی، حمیدرضا (1390). عوامل مؤثر بر وفاق اجتماعی. فصلنامه پژوهشنامه، 19(75)، 150-139.
نوروزی، محمد؛ تقی‌پوریانی گیلانی، یوسف؛ و فرجی، جعفر (1397). نقش تعدیلی سهامداران نهادی در رابطه بین قیمت گذاری نادرست سهام و سرمایه گذاری شرکت‌ها، فصلنامه چشم‌انداز حسابداری و مدیریت، 1(3)، 54-43.
نیک‌بخت، محمدرضا؛ حسین‌پور، امیرحسین؛ و اسلامی مفیدآبادی، حسین (1395). بررسی تأثیر رفتار احساسی سرمایه‌گذاران و اطلاعات حسابداری بر قیمت سهام، فصلنامه پژوهش‌های تجربی حسابداری، 6(22)، 245-219.
Abbes, M. B., & Abdelhédi-Zouch, M. (2015). Does Hajj Pilgrimage Affect the Islamic Investor Sentiment?. Research in International Business and Finance, 35, 138-152.
Al-Khazali, O. (2014). Revisiting Fast Profit Investor Sentiment and Stock Returns during Ramadan. International Review of Financial Analysis, 33, 158-170.
Al-Hajieh, H., Redhead, K., & Rodgers, T. (2011). Investor Sentiment and Calendar Anomaly Effects: A Case Study of the Impact of Ramadan on Islamic Middle Eastern Markets. Research in International Business and Finance, 25(3), 345-356.
Almudhaf, F. (2012). The Islamic Calendar Effects: Evidence from Twelve Stock Markets. Available at SSRN 2131202.
Baker, M., Wurgler, J., & Yuan, Y. (2012). Global, Local, and Contagious Investor Sentiment. Journal of Financial Economics, 104(2), 272-287.
Bandopadhaya, A, Jones, L. (2005). Mesuring Investment Sentiment in Equity Markets, University of Massachusetts Boston Financial Services Forum at the College of Management.
Barro, R. J., & McCleary, R. (2003). Religion and Economic Growth (No. w9682). National Bureau of Economic Research.pp.1-52.
Baker, M., & Wurgler, J. (2006). Investor sentiment and the cross‐section of stock returns. The Journal of Finance, 61(4), 1645-1680.
Bialkowski, J. P., Etebari, A., & Wisniewski, T. P. (2010). Piety and Profits: Stock Market anomaly During the Muslim Holy month. In Finance and Corporate Governance Conference.
Blasco, N., Corredor, P., & Ferreruela, S. (2012). Market Sentiment: a key Factor of Investors’ Imitative Behaviour. Accounting & Finance, 52(3), 663-689.
Bolhuis, M., & Goodman, N. (2005). Reading Between the Lines of Investor Biases. Journal of Financial Planning, 18(1).
Curatola, G., Donadelli, M., Kizys, R., & Riedel, M. (2016). Investor Sentiment and Sectoral Stock Returns: Evidence from World Cup Games. Finance Research Letters, 17, 267-274.
Chen, W. J. (2013). Can Corporate Governance Mitigate the Adverse Impact of Investor Sentiment on Corporate Investment Decisions? Evidence from Taiwan. Asian Journal of Finance & Accounting, 5(2), 101.
Chen, M. P., Chen, P. F., & Lee, C. C. (2013). Asymmetric Effects of Investor Sentiment on Industry Stock Returns: Panel Data Evidence. Emerging Markets Review, 14, 35-54.
Gavriilidis, K., Kallinterakis, V., & Ferreira, M. P. L. (2013). Institutional Industry Herding: Intentional or Spurious?. Journal of International Financial Markets, Institutions and Money, 26, 192-214.
Kim, J. S., Kim, D. H., & Seo, S. W. (2017). Investor Sentiment and Return Predictability of the Option to Stock Volume Ratio. Financial Management, 46(3), 767-796.
Kumar, A, Jeremy, P, Oliver. S. (2011). Religious Beliefs Gambling Attitude, and Financial Market Outcome, Journal of Financial Economics, 102, 3, 671-708.
Knerr, I., & Pearl, P. L. (2008). Ketogenic Diet: Stoking Energy Stores and Still Posing Questions. Experimental Neurology, 211(1), 11-13.
Kamstra, M. J., Kramer, L. A., & Levi, M. D. (2003). Winter Blues: A SAD Stock Market Cycle. American Economic Review, 93(1), 324-343.
Leeves, G. D., & Herbert, R. (2014). Gender Ddifferences in Social Capital Investment: Theory and Evidence. Economic Modelling, 37, 377-385.
Monahan, G. (2005). Managing Inventories in a Two- Eschelon Dual-Channel Supply Chain. European Journal of Operational Reasearch, 162(2), 325-341.
Olson, K. R. (2006). A Literature Review of Social Mood. The Journal of Behavioral Finance, 7(4), 193-203.
Pompian, M. M. (2006). Behavioral Financial and Wealth Management. John Wiley and Sons, Inc, Hoboken, New Jersey.
Renneboog, L., & Spaenjers, C. (2012). Religion, Economic Attitudes, and Household Finance. Oxford Economic Papers, 64(1), 103-127.
Saunders, E. M. (1993). Stock Prices and Wall Street Weather. The American Economic Review, 83(5), 1337-1345.
Stulz, R. M., & Williamson, R. (2003). Culture, Openness, and Finance. Journal of Financial Economics, 70(3), 313-349.
دوره 9، شماره 2 - شماره پیاپی 18
بهار و تابستان 1399
صفحه 741-774
  • تاریخ دریافت: 24 اسفند 1398
  • تاریخ بازنگری: 25 اسفند 1398
  • تاریخ پذیرش: 20 آبان 1399