طراحی و تبیین الگوی بانکداری اجتماعی در ایران: شناسایی پیشایندها و پیامدها

نوع مقاله : علمی - پژوهشی (بانکداری اسلامی)

نویسندگان

1 دانشگاه جامع امام حسین (ع)

2 دانشکده مدیریت دانشگاه امام حسین (ع)

3 دانشکده مدیریت دانشگاه جامع امام حسین (ع)

چکیده

بانکداری اجتماعی، رویکرد جدیدی از بانکداری است که همه بانکداران و مجموعه‌های اقتصادی را برای تصمیم‌گیری راهنمایی می-کند و هدف‌های اقتصادی و اجتماعی را با هم مرتبط می‌سازد. پژوهش حاضر به دنبال شناسایی پیشایندها و پیامدهای الگوی بانکداری اجتماعی در ایران است. از این‌رو، پژوهش دارای جهت‌گیری‌های بنیادین و کاربردی است. رویکرد فلسفی این پژوهش استقرایی-قیاسی است و استراتژی آن ترکیبی از رویکردهای کیفی و کمی است که با طرح شیوه‌های ترکیبی اکتشافی انجام می‌شود. جامعه آماری شامل خبرگان دانشگاهی و مدیران ارشد بانکی کشور است. به همین منظور، بانک‌هایی که در این زمینه فعال بودند برای بررسی انتخاب شدند و با استفاده از روش نمونه‌گیری نظری (گلوله برفی)، به مرور با 11 نفر مصاحبه‌های عمیق صورت گرفت. نتایج حاصل از این پژوهش نشان داد که مقوله‌هایی مانند ارزش‌مداری، فرهنگ، نیاز به حکمرانی خوب و زیرساخت‌ها پیشایندهای بانکداری اجتماعی می‌باشند. مقوله‌‌های مسئولیت اجتماعی، سرمایه اجتماعی، کارآفرینی اجتماعی، معنابخشی، سرمایه‌گذاری در بخش سلامت اقتصاد، قرض‌الحسنه، تامین مالی خرد و همراستایی با تولید ملی ابعاد بانکداری اجتماعی می‌باشند و در نهایت، مقوله‌های بهبود برند سازمانی، خلق ارزش برای مشتریان، پیامدهای اجتماعی، بهبود مسائل فرهنگی، پیامدهای اقتصادی و پیامدهای جهانی از پیامدهای بانکداری اجتماعی می باشند. در بخش کمی نیز الگوی استخراجی با رویکرد مدلسازی معادلات ساختاری مورد آزمون قرار گرفتند.

کلیدواژه‌ها


مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 07 دی 1399
  • تاریخ دریافت: 01 آذر 1399
  • تاریخ بازنگری: 29 آذر 1399
  • تاریخ پذیرش: 07 دی 1399