اصول و ضوابط حاکم بر نهاد مالی اسلامی

نوع مقاله : علمی - پژوهشی (نهادهای مالی اسلامی)

نویسندگان

1 پژوهشگر حوزه اقتصاد اسلامی

2 استادیار دانشگاه خوارزمی

3 دانشگاه عدالت، تهران، ایران جامعة المصطفی، موسسه علوم انسانی، قم، ایران

10.30497/ifr.2021.239399.1552

چکیده

نهادهای مالی امروزه با ارائه خدمات گوناگون تاثیری شگرف بر اقتصاد داشته و فعالیت‌های نوآورانه در نظام مالی جایگاه ویژۀ یافته است. تشریع نظامند و شبکه‌ای دین خاتم ما را بر این باور استوار می‌سازد که نیازها و احتیاجات عصر حاضر در کنار علاج دردها و معضلات جهان مدرن در پرتوی تمسک به دستورات الهی قابل دستیابی می‌باشد.
در این مقاله که براساس هدف، اکتشافی و از نظر ماهوی، توصیفی- تحلیلی است، از روش‌شناسی کیفی و تکنیک دلفی به جهت تجزیه و تحلیل داده‌ها و رسیدن به اتفاق نخبگانی استفاده شده است. این پژوهش به بیان اصول و ضوابط حاکم بر فعالیت‌های نهاد مالی تراز جامعه اسلامی می‌پردازد تا در پرتوی رعایت قواعدی همچون توجه به ارزش‌های معنوی، حمایت از خلق ارزش‌افزودۀ واقعی، عدم گردش ثروت در دست گروهی خاص، ایجاد منفعت برای تمامی افراد جامعه و صیانت از سرمایه‌های جامعه حرکت به سوی تمدن اسلامی تسریع گردد.
نهاد مالی تراز نظام اسلامی باید پایبند به ضوابط و معیارهای باشد تا بتواند مزین به وصف اسلامی گردد از این‌رو پیشنهاد می‌شود در طراحی نظام مالی اسلامی ضمن رعایت ضوابط حاکم بر ابزارها و اسلامی نمودن آنها، بازارها و نهادهای متکفل ساماندهی آنها در چارچوب اصول و قواعد دینی باز تعریف شوند تا در پرتوی آن نظام مالی برآمده از شریعت جایگزین نسخه‌های با پوسته ظاهری اسلامی گردد.

کلیدواژه‌ها


مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 04 اردیبهشت 1400
  • تاریخ دریافت: 20 شهریور 1399
  • تاریخ بازنگری: 02 اردیبهشت 1400
  • تاریخ پذیرش: 02 اردیبهشت 1400