الگوی پیاده‌سازی استراتژی بانکداری مبتنی بر پلتفرم در بانک‌های تجاری ایران

نوع مقاله : علمی - پژوهشی (بانکداری اسلامی)

نویسندگان

1 استادیار مدیریت بازرگانی، گروه مدیریت، دانشگاه بوعلی سینا همدان

2 گروه مدیریت ، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان، همدان، ایران

3 استادیار مدیریت بازرگانی، بخش مدیریت، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه ایلام

4 استادیار مدیریت بازرگانی، گروه مدیریت، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد گنبد کاووس

10.30497/ifr.2021.239908.1578

چکیده

بانکداری مبتنی برپلتفرم(باز) یکی ازگرایش‌های نوآورانه درصنعت بانکی است که با فراهم نمودن سرویس‌های متنوع در قالب واسط‌های توسعه نرم‌افزار جهت مصرف‌کنندگان عمده شرکتی و فین تک‌ها، توانسته است نظر بسیاری از بانک‌های بزرگ دنیا و ایران را به خود جلب کند. هدف ازاجرای تحقیق حاضر این است که ازطریق بهره‌مندی ازنظرخبرگان بخش بانکی، الگوی مفهومی ازپیاده‌سازی استراتژی بانکداری پلتفرمی در فضای بانک‌های تجاری ایران ارائه شود. برای دستیابی به هدف بیان‌شده، ازطریق نمونه‌گیری هدفمند، اطلاعات20 نفرازخبرگان بانکی از طریق مصاحبه‌های نیمه ساختاریافته، گردآوری وتجزیه‌وتحلیل شدند وبااستفاده ازروش نظریه برخاسته ازداده، الگوی پیاده‌سازی استراتژی بانکداری بازارائه شد. یافته‌های این تحقیق کیفی نشان می‌دهدکه الگوی پیاده‌سازی استراتژی بانکداری پلتفرمی دارای شش مؤلفه مدیریت اقتصادی واصلاح فرایندهای بانکی، مدیریت تجربه مشتریان ، مهندسی زیرساخت‌ها ومکانیسم‌های پیاده‌سازی، مدیریت استراتژیک دیجیتال، داده محورمشتری وتسهیل دستیابی به بهره‌وری ساختاری وراهبری دیجیتال، درسایه شراکت دانشی باشرکاء رقیب است که توسعه وپیاده‌سازی الگوی بانکداری پلتفرمی درگرو مدیریت برتر این مؤلفه‌ها است. نتایج پژوهش نشان داد که الگوی پیاده‌سازی استراتژی بانکداری پلتفرمی را می‌توان در51 مؤلفه، 25 مقوله فرعی و6 مقوله اصلی طبقه‌بندی نمود.

کلیدواژه‌ها


مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 11 اردیبهشت 1400
  • تاریخ دریافت: 23 آبان 1399
  • تاریخ بازنگری: 11 اردیبهشت 1400
  • تاریخ پذیرش: 11 اردیبهشت 1400