تحلیل الگوی پس‌انداز جوانان دانشگاهی با رویکرد اسلامی

نوع مقاله : علمی - پژوهشی (تئوری مالی اسلامی)

نویسنده

دانشگاه کردستان

10.30497/ifr.2021.241030.1626

چکیده

پس‌انداز از جمله مقوله‌هایی است که ضمن تاثیرگذاری بر موفقیت افراد، خانوار و جامعه؛ مورد تاکید دین اسلام نیز می‌باشد. بنابراین پژوهش حاضر تلاش دارد تا الگوی پس‌انداز جوانان دانشگاهی را با رویکرد اسلامی مورد مطالعه و بررسی قرار دهد. پژوهش حاضر برحسب روش انجام کار توصیفی و از نوع پیمایشی و به لحاظ هدف کاربردی است. جامعه آماری پژوهش حاضر دانشجویان علوم اداری و اقتصادی بودند که به روش نمونه‌گیری در دسترس انتخاب شدند. در پژوهش حاضر از پرسشنامه برای گردآوری داده‌های مورد نیاز استفاده شده است. روایی محتوایی پرسشنامه با نظر پانلی از متخصصان و کارشناسان تایید شد. به‌منظور بررسی روایی سازه (شامل روایی همگرا و واگرا) و پایایی ابزار تحقیق (پایایی مرکب و میانگین واریانس استخراج شده) و برآورد مدل اندازه‌گیری پژوهش از تحلیل عاملی اکتشافی و تاییدی و برای آزمون فرضیات از مدل‌سازی معادلات ساختاری استفاده شده است. براساس نتایج پژوهش حاضر به استثنای متغیر تاثیر همسالان بقیه متغیرها (سواد مالی، جامعه‌پذیری از طریق والدین و خودکنترلی) بر الگوی پس‌انداز دانشجویان اثر مثبت و معناداری دارند. متغیر سواد مالی تنها متغیری بود که بر روابط بین سایر متغیرهای مستقل و الگوی پس‌انداز دارای اثر میانجی بود. بعلاوه، اثر متغیرهای جمعیت‌شناختی جنسیت، سن، مقطع تحصیلی، رشته تحصیلی، نوع دانشگاه، تاهل و اشتغال نیز به‌عنوان متغیرهای تعدیل‌گر در ارزیابی مدنظر قرار داده شده‌اند. برای نمونه الگوی پس‌انداز دانشجویان پسر و دختر با یکدیگر متفاوت بود.

کلیدواژه‌ها

  • تاریخ دریافت: 06 خرداد 1400
  • تاریخ بازنگری: 10 تیر 1400
  • تاریخ پذیرش: 11 تیر 1400