بررسی و تدوین مدل توسعه تامین مالی جمعی درسازمان های دینی(نمونه موردی حرم مطهر رضوی)

نوع مقاله : علمی - پژوهشی (ابزارهای تأمین مالی اسلامی)

نویسندگان

1 دانشگاه فردوسی مشهد، ساختمان علوم انسانی، گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانش آموخته دکتری جغرافیا و برنامه ریزی شهری

2 دانشگاه فردوسی مشهد، دانشکده ادبیات وعلوم انسانی، دانش آموخته کارشناسی ارشد مدیریت فناوری اطلاعات دانشگاه فردوسی.

3 دانشگاه حکیم، ساختمان علوم انسانی، گروه مدیریت بازرگانی، دانش آموخته ارشد مدیریت بازرگانی.

4 گروه علوم اجتماعی/دانشکده ادبیات و علوم انسانی/دانشگاه علوم تحقیقات تهران/دانشجو دکتری جامعه شناسی.

10.30497/ifr.2021.240861.1618

چکیده

این مطالعه با هدف تدوین مدل توسعه تامین مالی جمعی در سازمان های دینی(نمونه موردی حرم مطهر رضوی) صورت گرفته است.
روش: این مطالعه از نوع کیفی و بنا به ماهیت اهدافش با استفاده از چندین روش ازجمله روش های اسنادی و کتابخانه ای و نیز با استفاده از مصاحبه های اکتشافی و با رویکرد تحلیل تماتیک بهره گرفته است. دربخش مربوط به احصاء مسائل، نقاط قوت و ضعف از ابزار مصاحبه نیمه ساختاریافته و عمیق و برای تحلیل داده های گردآوری شده، تحلیل مضمون بکارگرفته شده است. انتخاب مشارکت‌کنندگان در پژوهش‌ حاضر از روش نمونه‌گیری هدفمند و جامعه مورد مطالعه تحقیق حاضر تمامی خبرگان و مسئولین بلند پایه حرم مطهر رضوی در معاونت های مختلف این سازمان می باشند که با تعداد14نفر از آن ها ـ بسته به معیار اشباع نظری ـ مصاحبه انجام شده است.
یافته ها ونتیجه گیری: نتیجه تحلیل 14مصاحبه با مدیران بلندمرتبه حرم مطهر رضوی برای کاوش مدل توسعه تامین مالی جمعی، شامل 278 مضمون پایه، 44 مضمون سازمان دهنده و در نهایت، 16 مضمون فراگیر بود. تغییر رویکردهای مدیریتی سازمان، درونی سازی مشارکت جمعی در سازمان، مهندسی مجدد ساختاری، موانع ساختاری و عملکردی سازمان، ایجاد زیرساخت های فناورانه، بکارگیری گروه های متولی، ایجاد برنامه های جامع، زمینه سازی نگرشی وقف در جامعه، روش های توسعه الگوی های تامین مالی جمعی، جذب مشارکت های فرهنگی مذهبی مردمی با پروتکل های خاص سازمان، منابع و شرایط تامین مالی جمعی، پروژه محوری و الگوهای توسعه احصا شده است. نتایج بدست آمده را می توان در سه بخش وضعیت ساختاری سازمان، ارتقاء سرمایه اجتماعی مردمی و زمینه سازی نگرشی وقف در جامعه و جذب مشارکت و انواع سطوح تامین مالی جمعی(خرد، میانه و کلان/عمده)طبقه بندی نمود.

کلیدواژه‌ها

  • تاریخ دریافت: 13 اردیبهشت 1400
  • تاریخ بازنگری: 10 تیر 1400
  • تاریخ پذیرش: 11 تیر 1400