الویت‌بندی عوامل موثر در رونق سرمایه‌گذاری بر روی صکوک : فرایند تحلیل شبکه‌ای (ANP )

نوع مقاله : علمی - پژوهشی (ابزارهای تأمین مالی اسلامی)

نویسندگان

1 دانشیار حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شرق، تهران، ایران

2 دانشجوی دکتری مهندسی مالی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب -بین الملل کیش، تهران، ایران

3 گروه مهندسی مالی، واحد رشت، دانشگاه آزاد اسلامی، رشت، ایران

10.30497/ifr.2021.239454.1556

چکیده

اوراق بهادار اسلامی مبتنی ‌بر شریعت یا همان ابزارهای مالی اسلامی صکوک، می‌تواند نقش بسیار مهمی در توسعه اقتصادی کشورهای اسلامی ایفا کند. در چند سال گذشته تلاش‌های بسیاری برای توسعه بازار سرمایه اسلامی در ایران صورت گرفته اما توسعه بیشتر و جذب منابع داخلی و حتی خارجی نیازمند توجه بیش از پیش دولت، نظام مالی و همه ارکان و نهادهای دخیل در این حوزه است. اگر سیاستگذاران بخواهند این ابزار مالی را برای جذب سرمایة سرمایه گذاران و هدایت آنها به سوی تولید و خدمات توسعه و ترویج کنند، نیازمند شناخت عوامل موثر در رونق سرمایه‌گذاری بر روی صکوک هستند.

بنابراین مساله اصلی پژوهش حاضر این است که اولا عوامل موثر در رونق سرمایه‌گذاری بر روی صکوک چه شاخص هایی است و دوما کدام یک از شاخص های مورد مطالعه بیشترین نقش را در رونق سرمایه‌گذاری این اوراق ایفا می کند. پژوهش حاضر با استفاده از روش توصیفی-تحلیلی انجام شده است که با استفاده از مرور ادبیات پژوهش و انجام مصاحبه با خبرگان این حوزه در ایران به کدگذاری و شناسایی عوامل رونق و توسعه صکوک می پردازد. در ادامه ضمن تایید 13 عامل موثر شناسایی شده، با استفاده از تکنیک فرایند تحلیل شبکه‌ای به رتبه بندی این عوامل پرداخته شد. نتایج نشان داد زیر معیار "اشراف کامل متخصصین مالی به حوزه مالی اسلامی در جهت پیشرفت صکوک" که متعلق به معیار اسلامی می‌باشد با وزن 0.583 دارای بیشترین اهمیت در میان زیر معیارهای موثر بر گسترش سرمایه‌گذاری صکوک می باشد. همچنین یافته‌‍‌‌‌های تحقیق نشان داد در رتبه دوم زیر معیار "اجرای دقیق و ملموس قوانین شرعی و مالی اسلامی در خصوص صکوک" که از معیارهای اجرایی می‌باشد با وزن 0.536دارای بیشترین اهمیت می‌باشند.

کلیدواژه‌ها

  • تاریخ دریافت: 23 مهر 1399
  • تاریخ بازنگری: 30 آذر 1400
  • تاریخ پذیرش: 30 آذر 1400