تبیین الگوی عملیاتی تأمین مالی پروژه‌ای در نظام بانکی جمهوری اسلامی ایران

نوع مقاله : علمی - پژوهشی (ابزارهای تأمین مالی اسلامی)

نویسندگان

1 دانش‌آموخته دکتری مدیریت مالی

2 دانشکده معارف اسلامی و مدیریت، دانشگاه امام صادق ع

3 استادیار دانشگاه امام صادق علیه‌السلام

10.30497/ifr.2021.240714.1611

چکیده

تامین مالی پروژه‌ای یکی از رویکردهای مهم و کاربردی در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه است و بسیاری از پروژه های متوسط و بزرگ مقیاس در دنیا با استفاده از این رویکرد اجرایی می شوند. متاسفانه این رویکرد به صورت واقعی در کشور ما نتوانسته اند راه به جایی ببرد و یکی از علل اصلی این عدم توفیق ضعف شناخت و تبیین الزامات و ابعاد این شیوه می باشد. به علت بانک محور بودن اقتصاد ایران به نظر می رسید بهترین نقطه برای شروع و تمرین این شیوه تامین مالی بانک ها باشند که در این زمینه گام برداشته و بخشی هر چند کوچک از منابع خود را به این روش اختصاص دهند. بدین منظور در این پژوهش کوشیده شد ضمن شناخت بهتر موضوع، مجموعه عوامل اصلی موثر بر تحقق الگوی تأمین مالی پروژه‌ای در نظام بانکی جمهوری اسلامی ایران با بررسی نسبتا جامع منابع علمی‌داخلی و خارجی برشماری شده و سپس جهت استخراج مدل با استفاده از روش تحلیل مضمون و بهره گیری از نظرات خبرگان و ادبیات پژوهش تحلیل نسبتا عمیقی صورت گیرد و در مجموع 2072 مضمون پایه استخراج شد و با سنجش و بازآرایی این عوامل الگوی عملیاتی تامین مالی پروژه در نظام بانکی جمهوری اسلامی ایران استخراج گردید.

کلیدواژه‌ها

  • تاریخ دریافت: 15 فروردین 1400
  • تاریخ بازنگری: 25 شهریور 1400
  • تاریخ پذیرش: 29 شهریور 1400
  • تاریخ اولین انتشار: 01 آبان 1400