ارزیابی و تحلیل معاملات کپی و قرارداد معاملات انعکاسی از منظر فقهی و حقوقی

نوع مقاله : علمی - پژوهشی (بازار سرمایه اسلامی)

نویسندگان

1 دانش‌آموخته کارشناسی ارشد مدیریت مالی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران؛ و عضو انجمن مالی اسلامی ایران

2 دانش‌آموخته دکتری مهندسی مالی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران؛ و عضو انجمن مالی اسلامی ایران

10.30497/ifr.2022.241661.1660

چکیده

معاملات کپی و انعکاسی، یکی از روش‌های نوین معاملاتی است که بهره‌گیری از آن در بازارهای مالی، گسترش یافته است. با توجه به ویژگی‌های این شیوه معاملاتی، به نظر می‌رسد که نه تنها می‌توان از این روش در مسیر تعمیق بازار سرمایه اسلامی استفاده کرد، بلکه این نوع معاملات می‌تواند به عنوان یک ضرورت در توسعه کمی و کیفی از سوی سیاستگذاران بازار مورد بهره برداری قرار گیرد.

این مقاله با هدف تحلیل روابط ارکان معاملات کپی و انعکاسی از منظر فقهی و حقوقی و ارزیابی کاربردی آن؛ به دنبال پاسخ به این سوال است که آیا می توان از ظرفیت‌های موجود در این شیوه معاملاتی در توسعه بازار سرمایه اسلامی و بسط فین‌تک اسلامی استفاده کرد و اینکه آیا این شکل از معاملات، با اصول و موازین فقه اسلامی انطباق دارد؟ به منظور پاسخ به سوالات اساسی مذبور، از روش تحقیق کیفی و ابزار مصاحبه در قالب برگزاری گروه‌های کانونی استفاده شده است. نتایج پژوهش موید آن است که به‌کارگیری معاملات کپی و انعکاسی در بازار سرمایه کشور، از منظر فقهی، حقوقی و اجرایی، مغایرتی با شریعت اسلام نداشته و در بازار سرمایه اسلامی قابلیت بهره‌برداری دارد. همچنین یافته مذکور، مورد تایید کمیته تخصصی فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار قرار گرفته است.

کلیدواژه‌ها

  • تاریخ دریافت: 24 مهر 1400
  • تاریخ بازنگری: 29 دی 1400
  • تاریخ پذیرش: 29 دی 1400
  • تاریخ اولین انتشار: 29 دی 1400