مسؤولیّت پذیری اجتماعی بانکداری اسلامی مدلی برای تاثیر بر جامعه

نوع مقاله : علمی - پژوهشی (بانکداری اسلامی)

نویسندگان

گروه مدیریت، واحد اردبیل، دانشگاه آزاد اسلامی، اردبیل، ایران.

10.30497/ifr.2022.241305.1642

چکیده

خیر و صلاح اجتماعی فراتر از کارکرد متعارف سازمانها بر پایه الزامات قانونی است بطوریکه برخی آن را تاثیر رفتار سازمانها بر جامعه و برخی نیز به منزله فرایند آمیزش سازمان و جامعه توصیف می نمایند لذا بانکداری اسلامی که منبعث از عقود اسلامی و فقهی است مسوؤلیّت پذیری را به عنوان یک اصل اساسی برای درک جامع از پیوند درونی میان بانک و جامعه بنیان می نهد این تعهد پایدارِ ناشی از رفتار اخلاقی، به توسعه کیفیت زندگی آحاد مردم و توسعه اقتصادی کشور منجر می‌گردد که متاسفانه به این موضوع تاکنون توجه بایسته ای نشده است. هدف این مقاله، تبیین این مفهوم در نظام بانکداری اسلامی در ایران است. یافته های تحقیق نشان می دهد در میان ابعاد چهارگانه مورد بررسی (قانونی، اقتصادی، خیرخواهانه و اخلاقی)، بُعد مسوؤلیّت اخلاقی بیشترین بار عاملی را به خود اختصاص داده است که نشان دهنده انتظارات محیطی می باشد. . . .

کلیدواژه‌ها

  • تاریخ دریافت: 29 آبان 1400
  • تاریخ بازنگری: 20 فروردین 1401
  • تاریخ پذیرش: 21 فروردین 1401
  • تاریخ اولین انتشار: 21 فروردین 1401