ا

 • اصغری، مجید بررسی فقهی امکان به‌کارگیری «سوآپ نکول اعتباری» و «ورق اعتباری» در مدیریت ریسک اعتباری بانک‌ها [دوره 2، شماره 1، 1391، صفحه 115-142]
 • الهی، مهدی امکان‌سنجی فقهی طراحی سوآپ نرخ بهره متناسب با بازار مالی ایران [دوره 2، شماره 2، 1392، صفحه 55-86]

ب

 • بابایی زارچ، کمال طراحی مدل پیشنهادی اوراق مزارعه و ارزیابی بازدهی آن در بازار پول و سرمایه ایران [دوره 2، شماره 2، 1392، صفحه 7-24]

ت

 • تملکی، حسین بررسی قراردادهای سوآپ کالا از دیدگاه فقه امامیه [دوره 2، شماره 2، 1392، صفحه 25-54]

ح

 • حسن‌زاده سروستانی، حسین مطالعه تطبیقی اوراق مشارکت منتشره در ایران و صکوک مشارکت [دوره 2، شماره 1، 1391، صفحه 69-98]
 • حسینی فر، هدی بررسی رابطه بین کیفیت خدمات، رضایت مشتری و عملکرد بانکداری مشارکت در سود و زیان [دوره 2، شماره 1، 1391، صفحه 99-114]
 • حمزه پور، مهدی بررسی رابطه بین کیفیت خدمات، رضایت مشتری و عملکرد بانکداری مشارکت در سود و زیان [دوره 2، شماره 1، 1391، صفحه 99-114]

خ

 • خوانساری، رسول بررسی فقهی امکان به‌کارگیری «سوآپ نکول اعتباری» و «ورق اعتباری» در مدیریت ریسک اعتباری بانک‌ها [دوره 2، شماره 1، 1391، صفحه 115-142]

ر

 • راه نشین، علی دسترسی بانکی و مقایسه وضعیت ایران با کشورهای منطقه منا از طریق شاخص ترکیبی [دوره 2، شماره 1، 1391، صفحه 143-176]
 • رضایی، علی مدیریت ریسک اعتباری در بانکداری اسلامی با رویکرد بررسی عقود و الگوی پرداخت تسهیلات [دوره 2، شماره 2، 1392، صفحه 123-156]
 • رهنمای رودپشتی، فریدون معیار ارزیابی ریسک تعدیل‌شده بر اساس ظرفیت مطلوب در تصمیمات سرمایه‌گذاری و بهینه‌سازی سبد سهام (زیربنای نظریه‌پردازی و ابزارسازی نوین مالی) [دوره 2، شماره 2، 1392، صفحه 87-122]

س

 • سیاهکارزاده، محمدسجاد بررسی فقهی امکان به‌کارگیری «سوآپ نکول اعتباری» و «ورق اعتباری» در مدیریت ریسک اعتباری بانک‌ها [دوره 2، شماره 1، 1391، صفحه 115-142]
 • سرشار، مهدی‌یار مطالعه تطبیقی اوراق مشارکت منتشره در ایران و صکوک مشارکت [دوره 2، شماره 1، 1391، صفحه 69-98]
 • سینایی، حسنعلی تحلیل تأثیر ماه مبارک رمضان بر بورس اوراق بهادار تهران [دوره 2، شماره 1، 1391، صفحه 177-202]

ش

 • شیرمردی احمدآباد، حسین مدیریت ریسک‌های اوراق بهادار مضاربه با تأکید بر فقه امامیه [دوره 2، شماره 1، 1391، صفحه 39-68]
 • شعبانی، احمد تحلیل تطبیقی ریسک در بانکداری متعارف و بانکداری بدون ربا در قالب عقود اسلامی [دوره 2، شماره 1، 1391، صفحه 7-38]

ع

 • عادل رستخیز، علی تحلیل تطبیقی ریسک در بانکداری متعارف و بانکداری بدون ربا در قالب عقود اسلامی [دوره 2، شماره 1، 1391، صفحه 7-38]
 • عسگری، محمدمهدی مقایسۀ ریسک و بازده تسهیلات مبادله‎ای با نرخ سود اعلام‌شده توسط شورای پول و اعتبار و تسهیلات مشارکتی مبتنی بر ارزش افزودۀ اقتصادی بر اساس معیارهای شارپ، جنسن و ترینر [دوره 2، شماره 2، 1392، صفحه 157-178]
 • علینقی لنگری، محمدامین مقایسۀ ریسک و بازده تسهیلات مبادله‎ای با نرخ سود اعلام‌شده توسط شورای پول و اعتبار و تسهیلات مشارکتی مبتنی بر ارزش افزودۀ اقتصادی بر اساس معیارهای شارپ، جنسن و ترینر [دوره 2، شماره 2، 1392، صفحه 157-178]

م

 • محمدی، روح الله بررسی رابطه بین کیفیت خدمات، رضایت مشتری و عملکرد بانکداری مشارکت در سود و زیان [دوره 2، شماره 1، 1391، صفحه 99-114]
 • محمدی، سید مهدی تحلیل تأثیر ماه مبارک رمضان بر بورس اوراق بهادار تهران [دوره 2، شماره 1، 1391، صفحه 177-202]
 • میرعباسی، یاور معیار ارزیابی ریسک تعدیل‌شده بر اساس ظرفیت مطلوب در تصمیمات سرمایه‌گذاری و بهینه‌سازی سبد سهام (زیربنای نظریه‌پردازی و ابزارسازی نوین مالی) [دوره 2، شماره 2، 1392، صفحه 87-122]
 • مصباحی‌مقدم، غلامرضا مقایسۀ ریسک و بازده تسهیلات مبادله‎ای با نرخ سود اعلام‌شده توسط شورای پول و اعتبار و تسهیلات مشارکتی مبتنی بر ارزش افزودۀ اقتصادی بر اساس معیارهای شارپ، جنسن و ترینر [دوره 2، شماره 2، 1392، صفحه 157-178]
 • معصومی‌نیا، غلامعلی امکان‌سنجی فقهی طراحی سوآپ نرخ بهره متناسب با بازار مالی ایران [دوره 2، شماره 2، 1392، صفحه 55-86]
 • منظور، داوور طراحی مدل پیشنهادی اوراق مزارعه و ارزیابی بازدهی آن در بازار پول و سرمایه ایران [دوره 2، شماره 2، 1392، صفحه 7-24]
 • موسویان، سیدعباس مدیریت ریسک‌های اوراق بهادار مضاربه با تأکید بر فقه امامیه [دوره 2، شماره 1، 1391، صفحه 39-68]
 • موسویان، سیدعباس بررسی قراردادهای سوآپ کالا از دیدگاه فقه امامیه [دوره 2، شماره 2، 1392، صفحه 25-54]

ن

 • نظرپور، محمدنقی مدیریت ریسک اعتباری در بانکداری اسلامی با رویکرد بررسی عقود و الگوی پرداخت تسهیلات [دوره 2، شماره 2، 1392، صفحه 123-156]