1. بررسی فقهی و اجرایی بکارگیری صندوق زمین و ساختمان در بازسازی سوریه

دوره 9، شماره 2، بهار و تابستان 1399

محمد عبد المجید الغبره؛ محمدجواد محقق‌نیا؛ علاالدین زعتری؛ وجه الله قربانی زاده