1. شناسایی و اولویت بندی چالش‌های گسترش بازار صکوک در ایران

دوره 9، شماره 2، بهار و تابستان 1399

علی دره شیری؛ سیدمحسن فاضلیان؛ حسین غلامی