1. ریسک نقدینگی و کیفیت دارایی‌ها- تأمین مالی در بانکداری اسلامی: رویکرد تحلیل همبستگی بنیادی

دوره 9، شماره 2، بهار و تابستان 1399

فاطمه زارعی؛ سیدعباس موسویان؛ محمد ندیری؛ جلال نادری سمیرمی