علمی

1. چگونگی عدم تحقق معمای خست در جامعۀ اسلامی از دیدگاه قرآن کریم

صفحه 7-34

10.30497/ifr.2013.1647

امیر خادم‌علیزاده؛ محمد صفری


2. ضرورت چارچوب نظری گزارشگری مالی با رویکرد اسلامی از منظر خبرگان حرفه‌ای و دانشگاهی

صفحه 35-72

10.30497/ifr.2013.1648

رضا غلامی جمکرانی؛ هاشم نیکومرام؛ فریدون رهنمای رودپشتی


3. امکان‌سنجی فقهی اوراق بهادار مبتنی بر سود سهام دریافتنی

صفحه 73-100

10.30497/ifr.2013.1649

محمدجواد محقق‌نیا؛ امیرحسین ارضا


4. اوراق مرابحه کالا؛ ابزار مناسب برای بازار بین‌بانکی در بانکداری بدون‌ربا

صفحه 101-120

10.30497/ifr.2013.1650

سیدعباس موسویان؛ حمزه مظفری


5. طراحی مشتقۀ اعتباری تعهدات بدهی وثیقه‌دار بر اساس فقه امامیه در بانکداری بدون‌ربا

صفحه 121-152

10.30497/ifr.2013.1651

محمد توحیدی


6. تحلیل مقایسه‌ای الگو‌های تکافل و آسیب‌شناسی آن‌ها از منظر ذی‌نفعان

صفحه 153-184

10.30497/ifr.2013.1652

محمدمهدی عسگری؛ مهدی محمدی