علمی

1. بررسی ضابطه غرر در معاملات جدید

صفحه 5-36

10.30497/ifr.2015.1791

محمد علیزاده اصل؛ سیدعباس موسویان


2. بازپژوهی فقهی - حقوقی ماهیت اوراق سهام و قرارداد واگذاری آن

صفحه 37-64

10.30497/ifr.2015.1792

نصر‌اله جعفری خسروآبادی؛ سیدمرتضی شهیدی


3. مطالعه و تحلیل تطبیقی الگوی تکافل بر اساس فقه امامیه

صفحه 65-88

10.30497/ifr.2015.1796

مهدی محمدی؛ حسینعلی سعدی؛ محمدمهدی عسگری


4. اولویت‌بندی عوامل مؤثر بر تحقق سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی در نظام بانکی با استفاده از روش تاپسیس فازی

صفحه 89-118

10.30497/ifr.2015.1793

رسول خوانساری؛ وهاب قلیچ


5. عملیات بازار باز با اوراق بهادار دولت و بانک مرکزی

صفحه 119-154

10.30497/ifr.2015.1794

حسین میثمی؛ کامران ندری


6. تجزیه و تحلیل هم‌انباشتگی بورس اوراق بهادار تهران و بازار سهام اسلامی در کشورهای منتخب

صفحه 155-180

10.30497/ifr.2015.1834

محمدرضا اسکندری عطا؛ ایمان روستا