علمی

1. اثر سرمایه دینی بر رفتار پرداخت قرض‌الحسنه

صفحه 5-32

10.30497/ifr.2016.1904

مرتضی عزتی؛ پرویز نصیرخانی؛ مریم حسینی


2. به کارگیری اسناد خزانه اسلامی در بازار بین ‌بانکی ایران

صفحه 33-62

10.30497/ifr.2016.1917

سیدسعید شمسی‌نژاد؛ محمد طالبی


3. گواهی ظرفیت؛ ابزاری مناسب برای توسعه صنعت برق

صفحه 63-88

10.30497/ifr.2016.1918

رضا میرزاخانی؛ سیدعباس موسویان


4. بررسی فقهی و مالی قرارداد آتی شاخص سهام و ارائه مدل جایگزین

صفحه 89-118

10.30497/ifr.2016.1919

علی صالح‌آبادی؛ سبحان اسکینی؛ حامد تاجمیر ریاحی


5. سهام خزانه و چالش‌های نظری پیرامون آن

صفحه 119-142

10.30497/ifr.2016.1920

سیدمرتضی شهیدی؛ نصر‌اله جعفری خسروآبادی


6. آزمون رفتار توده‌واری سرمایه‌گذاران صکوک اجاره در ایران

صفحه 143-170

10.30497/ifr.2016.1921

مهدی فدایی؛ زهرا تکبیری