شناسنامه علمی شماره

1. شناسنامه علمی

علمی

2. طراحی قراردادهای عرضه دارایی‌های معنوی در بازار سرمایه ایران مبتنی‌بر فقه امامیه

صفحه 247-276

10.30497/ifr.2018.2236

محمدرضا پورابراهیمی؛ سیدمحمدحسن ملیحی؛ رضا یارمحمدی


3. بررسی علل عدم پذیرش و نشر نوآوری در ابزارهای مالی اسلامی در بازار سرمایه ایران

صفحه 277-308

10.30497/ifr.2018.2237

میثم بیات؛ محمد طالبی؛ حامد قدوسی


4. امکان‎سنجی فقهی استفاده از روش تأمین مالی افزایش مالیات (TIF) در طرح‎های زیربنایی حمل‎و‎نقل ایران

صفحه 309-338

10.30497/ifr.2018.2238

سیدعلی تقوی؛ سیدعباس موسویان


5. بررسی تأثیر نرخ بازدهی اوراق مشارکت بر رشد ارزش‌افزوده اقتصاد ایران

صفحه 339-372

10.30497/ifr.2018.2239

سیدعبدالمجید جلایی؛ هدیه میر؛ اکبر رحیمی‌پور


6. الگوی مشارکت مطمئن، جایگزینی برای کژکارکرد بانکداری مشارکتی

صفحه 373-396

10.30497/ifr.2018.2240

محمدامین صلواتیان


7. ابعاد رتبه‌بندی اعتباری صکوک منتشر شده در بازار سرمایه کشور

صفحه 397-424

10.30497/ifr.2018.2241

جعفر باباجانی؛ امیرعباس صاحبقرانی


8. توسعه مدل DSGE در ایران جهت افزایش مقاومت نظام مالی کشور با حداقل‌سازی اثرات سرریز شوک ارزی

صفحه 425-452

10.30497/ifr.2018.2242

محمد فقهی‌کاشانی؛ محمدرضا اسماعیلی


9. مطالعه تطبیقی حسابداری عقد استصناع در نظام بانکداری ایران و سازمان حسابداری و حسابرسی مؤسسات مالی اسلامی

صفحه 453-494

10.30497/ifr.2018.2243

رضا غلامی جمکرانی


مطالب عمومی

10. نمایه سال هفتم (شماره‌های 13 و 14)

صفحه 495-502