علمی - پژوهشی (بانکداری اسلامی)

1. نقش حاکمیت شرکتی و رعایت حقوق ذی‌نفعان در بانکداری اسلامی

10.30497/ifr.2020.75400

ماندانا طاهری؛ یاسین امینی


2. طراحی مدل تلفیقی سود-ریسک جهت بهینه‌یابی ترکیب منابع و مصارف بانک در عقود بانکی

10.30497/ifr.2021.15184.1520

مجید نیلی احمدآبادی؛ امیدعلی عادلی؛ مرضیه نعمتی فرد


3. طراحی و تبیین الگوی بانکداری اجتماعی در ایران: شناسایی پیشایندها و پیامدها

10.30497/ifr.2020.239959.1582

مهدی شهبازی؛ امیر حصیرچی؛ محمد سلگی


علمی - پژوهشی (بیمه‌های اسلامی)

4. طراحی بازار معاوضات بیمه‌های غیرزندگی در بستر صنعت بیمه و بازار سرمایه ایران با تأکید بر ابعاد فقهی و مالی

10.30497/ifr.2019.2658

سید محمدجواد میرطاهر؛ سیدعباس موسویان؛ غلامرضا سلیمانی امیری


علمی - پژوهشی (بازار سرمایه اسلامی)

5. مدیریت پرتفوی براساس توپولوژی شبکه بازار سهام ایران

10.30497/ifr.2021.240229.1592

صمد صداقتی؛ روح‌اله فرهادی؛ میرفیض فلاح‌شمس لیالستانی


علمی - پژوهشی (بانکداری اسلامی)

6. تأثیر فناوری‌های نوین مالی بر زیست بوم مالی بانکداری بدون ربای ایران

10.30497/ifr.2021.239786.1569

شهرام طارمی؛ فرهاد شاه‌ویسی؛ فرشید خیراللهی؛ علی اصغر طاهرآبادی


علمی - پژوهشی (نهادهای مالی اسلامی)

7. اصول و ضوابط حاکم بر نهاد مالی اسلامی

10.30497/ifr.2021.239399.1552

سیدصادق طباطبائی‌نژاد؛ غلامعلی معصومی‌نیا؛ سیدعبدالحمید ثابت


علمی - پژوهشی (ابزارهای تأمین مالی اسلامی)

8. واکاوی فقهی کاربرد عاملیت در تجهیز و تخصیص منابع شرکت‌های لیزینگ

10.30497/ifr.2021.239023.1537

محمدمهدی دژدار


علمی - پژوهشی (بانکداری اسلامی)

9. الگوی پیاده‌سازی استراتژی بانکداری مبتنی‌بر پلتفرم در بانک‌های تجاری ایران

10.30497/ifr.2021.239908.1578

محمدباقر آرایش؛ مصطفی رضایی‌راد؛ محمد ایدی؛ تحفه قبادی لموکی


10. مدل‌سازی اعطای تسهیلات درمانی و سلامت مبتنی‌بر عقود انتفاعی در بانکداری اسلامی

10.30497/ifr.2021.238895.1527

مریم محمدپور؛ عبدالمحمد کاشیان؛ محمدجواد سعدی


11. شناسایی و رتبه‌بندی عوامل مؤثر بر ایجاد پدیده بنگاهداری در نظام بانکی جمهوری اسلامی ایران و تبیین پیامدهای حاصل از آن

10.30497/ifr.2020.75396

رضا کریمی وردنجانی؛ حسین حسن‌زاده سروستانی؛ محمدحسین قوام؛ امیر غفاری


12. استخراج عوامل عملیاتی مؤثر برکژکارکردی نرخ سود سپرده در نظام بانکی جمهوری اسلامی ایران

10.30497/ifr.2019.2508

میثم کریمی؛ محمدصادق خرمی