علمی - پژوهشی (بازار سرمایه اسلامی)

1. طراحی بازار سرمایه اسلامی در چهارچوب نظام اقتصادی اسلام (ماهیت، عناصر، روش کشف و طراحی)

صفحه 1-38

10.30497/ifr.2020.75437

سیدعباس موسویان؛ محمد توحیدی


2. ارزیابی و تحلیل معاملات کپی و قرارداد معاملات انعکاسی از منظر فقهی و حقوقی

صفحه 39-74

10.30497/ifr.2022.241661.1660

میلاد خوش‌زبان؛ محمودرضا خواجه‌نصیری


علمی - پژوهشی (تئوری مالی اسلامی)

3. بررسی عوامل تأثیرگذار بر سواد مالی اسلامی با استفاده از تکنیک دنپ

صفحه 75-110

10.30497/ifr.2022.242426.1690

جلال نادری؛ محمود رامشینی؛ فاطمه زارعی


علمی - پژوهشی (قواعد فقه مالی اسلامی)

4. پژوهشی در قاعده فقهی مالی احتیاط در اموال دیگران

صفحه 109-142

10.30497/ifr.2022.240538.1602

اکبر محمودی


علمی - پژوهشی (فقه مالی اسلامی)

5. تخلف انحلال قهری قراردادها از قصد متعاملین (با تأکید بر ضمان ناشی از وجه التزام قراردادهای آتی)

صفحه 143-164

10.30497/ifr.2022.241199.1634

محمدرسول آهنگران؛ نوید امساکی


علمی - پژوهشی (حقوق مالی اسلامی)

6. ماهیت حقوقی گروه منفعت اقتصادی وتمیز آن با شرکت مدنی در فقه امامیه وسایر نهادهای مشابه

10.30497/ifr.2022.241642.1659

مجید رهائی؛ سیدحسن حسینی مقدم؛ مهدی فلاح خاریکی


علمی - پژوهشی (ابزارهای تأمین مالی اسلامی)

7. تبیین الگوی عملیاتی تأمین مالی پروژه‌ای در نظام بانکی جمهوری اسلامی ایران

10.30497/ifr.2021.240714.1611

احسان ذاکرنیا؛ علی صالح آبادی؛ حسین حسن‌زاده سروستانی


علمی - پژوهشی (تحلیل اقتصادی ابزارهای مالی اسلامی)

8. تحلیل اختیار باینری از جنبه اقتصادی و فقهی

10.30497/ifr.2021.241402.1651

عبدالمحمد کاشیان؛ الهام پارسا


علمی - پژوهشی (بیمه‌های اسلامی)

9. طراحی بیمه عمر قابل معامله در بازار ثانویه مبتنی بر فقه امامیه

10.30497/ifr.2021.11912.1385

محمد جواد پاک نیت؛ محمدحسین قوام


علمی - پژوهشی (بانکداری اسلامی)

10. عملیات پردازش پس از معامله در بستر بلاکچین: الگویی برای بکارگیری فین‌تک در مالی اسلامی

10.30497/ifr.2021.240952.1620

رباب منصوری؛ مهدی قائمی اصل


11. مسؤولیّت پذیری اجتماعی بانکداری اسلامی مدلی برای تاثیر بر جامعه

10.30497/ifr.2022.241305.1642

سیداکبر سیدهاشمی؛ شهرام میرزایی دریانی؛ مجید احمدلو؛ فرزاد ستاری اردبیلی


12. پویایی‌های نظری تحلیل بهره و ربا در اندیشه اقتصادی متفکران مدرسی (قرن 12 تا17)؛ رهیافت هایی برای اقتصاد اسلامی

10.30497/ifr.2022.241941.1673

محمد حسین بهمن پور خالصی؛ محمد جواد شریف زاده