اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول
حسین حسن‌زاده سروستانی
حسین حسن‌زاده سروستانی استادیار دانشگاه امام صادق علیه السلام

مدیریت مالی

سردبیر
غلامرضا مصباحی‌مقدم
غلامرضا مصباحی‌مقدم استاد دانشگاه امام صادق علیه السلام

فقه اقتصادی

اعضای هیات تحریریه
رضا تهرانی
رضا تهرانی استاد دانشگاه تهران

مدیریت مالی و بیمه

علی رضاییان
علی رضاییان استاد دانشگاه شهید بهشتی

مدیریت رفتاری سازمانی

فریدون رهنمای‌رودپشتی
فریدون رهنمای‌رودپشتی استاد دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم، تحقیقات و فناوری

مالی و حسابداری

  • rahnama.roodposhtigmail.com
غلامرضا مصباحی‌مقدم
غلامرضا مصباحی‌مقدم استاد دانشگاه امام صادق علیه السلام

فقه اقتصادی

حسن آقانظری
حسن آقانظری استاد پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

اقتصاد اسلامی و حقوق اسلامی

غلامرضا گودرزی
غلامرضا گودرزی استاد دانشگاه امام صادق علیه السلام

مدیریت تحقیق در عملیات

علی سعیدی
علی سعیدی دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال

مدیریت مالی و حسابداری

احمد شعبانی
احمد شعبانی دانشیار دانشگاه امام صادق علیه السلام

اقتصاد اسلامی

سعید صحت
سعید صحت دانشیار دانشگاه علامه طباطبایی

مدیریت ریسک و بیمه

محمد طالبی
محمد طالبی دانشیار دانشگاه امام صادق علیه السلام

مدیریت مالی

غلامعلی معصومی‌نیا
غلامعلی معصومی‌نیا دانشیار دانشگاه خوارزمی

اقتصاد اسلامی و مالی اسلامی

اعضای مشورتی هیات تحریریه
محمدحسین قوام
محمدحسین قوام استادیار دانشگاه امام صادق علیه السلام

مدیریت مالی

مدیر داخلی
عباس پورحسن یامی
عباس پورحسن یامی مدیر داخلی

اقتصاد اسلامی