اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول
حسین حسن‌زاده سروستانی
حسین حسن‌زاده سروستانی
استادیار گروه مالی، دانشکده معارف اسلامی و مدیریت، دانشگاه امام صادق علیه السلام، تهران، ایران

مدیریت مالی

سردبیر
غلامرضا مصباحی‌مقدم
غلامرضا مصباحی‌مقدم
استاد دانشکده الهیات، معارف اسلامی و ارشاد، دانشگاه امام صادق علیه السلام، تهران، ایران

فقه اقتصادی

اعضای هیات تحریریه
رضا تهرانی
رضا تهرانی
استاد گروه مالی، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران

مدیریت مالی و بیمه

علی رضاییان
علی رضاییان
استاد دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

مدیریت رفتاری سازمانی

فریدون رهنمای‌رودپشتی
فریدون رهنمای‌رودپشتی
استاد، دانشکده مدیریت و اقتصاد، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

مالی و حسابداری

غلامرضا مصباحی‌مقدم
غلامرضا مصباحی‌مقدم
استاد دانشکده الهیات، معارف اسلامی و ارشاد، دانشگاه امام صادق علیه السلام، تهران، ایران

فقه اقتصادی

حسن آقانظری
حسن آقانظری
استاد گروه اقتصاد، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، قم، ایران

اقتصاد اسلامی و حقوق اسلامی

غلامرضا گودرزی
غلامرضا گودرزی
استاد دانشکده معارف اسلامی و مدیریت، دانشگاه امام صادق علیه السلام، تهران، ایران

مدیریت تحقیق در عملیات

علی سعیدی
علی سعیدی
دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی - واحد تهران شمال، تهران، ایران

مدیریت مالی و حسابداری

احمد شعبانی
احمد شعبانی
دانشیار دانشگاه امام صادق علیه السلام، تهران، ایران

اقتصاد اسلامی

سعید صحت
سعید صحت
دانشیار دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران

مدیریت ریسک و بیمه

محمد طالبی
محمد طالبی
دانشیار دانشگاه امام صادق علیه السلام، تهران، ایران

مدیریت مالی

غلامعلی معصومی‌نیا
غلامعلی معصومی‌نیا
دانشیار دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران

اقتصاد اسلامی و مالی اسلامی

اعضای مشورتی هیات تحریریه
محمدحسین قوام
محمدحسین قوام
استادیار دانشگاه امام صادق علیه السلام، تهران، ایران

مدیریت مالی

مدیر داخلی
عباس پورحسن یامی
عباس پورحسن یامی
مدیر داخلی

اقتصاد اسلامی