اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 661
تعداد پذیرش 104
تعداد عدم پذیرش 463

مقالات منتشر شده (از سال 1389)
تعداد دوره‌ها 10
تعداد شماره‌ها 19
تعداد مقالات 167
تعداد مشاهده مقاله 268108
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان داوری 41 روز
متوسط زمان پذیرش 264 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 69 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 267 روز
درصد پذیرش 16 %