اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 613
تعداد پذیرش 94
تعداد عدم پذیرش 426

مقالات منتشر شده (از سال 1389)
تعداد دوره‌ها 9
تعداد شماره‌ها 18
تعداد مقالات 156
تعداد مشاهده مقاله 257482
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان داوری 41 روز
متوسط زمان پذیرش 227 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 70 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 254 روز
درصد پذیرش 15 %