اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 697
تعداد پذیرش 121
تعداد عدم پذیرش 496

مقالات منتشر شده (از سال 1389)
تعداد دوره‌ها 11
تعداد شماره‌ها 21
تعداد مقالات 184
تعداد مشاهده مقاله 288524
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان داوری 41 روز
متوسط زمان پذیرش 244 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 75 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 217 روز
درصد پذیرش 17 %