اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 641
تعداد پذیرش 99
تعداد عدم پذیرش 447

مقالات منتشر شده (از سال 1389)
تعداد دوره‌ها 10
تعداد شماره‌ها 19
تعداد مقالات 161
تعداد مشاهده مقاله 261834
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان داوری 41 روز
متوسط زمان پذیرش 259 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 68 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 258 روز
درصد پذیرش 15 %