داوران

داوران نشریه علمی تحقیقات مالی اسلامی

داوران دوره پنجم (سال 1394-1395): امیرحسین اعتصامی، حبیب انصاری‌سامانی، محمد توحیدی، نادر جعفری هفت‌خوانی، محمدهادی حبیب‌الهی، حسین حسن‌‌زاده سروستانی، محمودرضا خواجه‌نصیر، رسول خوانساری، احسان ذاکرنیا، مجید رضایی دوانی، فریدون رهنمای‌رودپشتی، ابوذر سروش، علی سعیدی، احمد شعبانی، مهدی صادقی‌شاهدانی، سعید صحت، احمدرضا صفا، محمدمهدی عسکری، محمد علیزاده، محمود عیسوی، رضا غلامی جمکرانی، میثم فدایی، میرفیض فلاح‌شمس لیالستانی، مهدی قائمی‌اصل، وهاب قلیچ، محمدحسین قوام، مجتبی کاوند، اکبر کشاورزیان، حسن کیایی، غلامرضا مصباحی‌مقدم، غلامعلی معصومی‌نیا، سیدعباس موسویان، حسین میثمی، سیدمحمدجواد میرطاهر، سیدحسین میرمعزی، کامران ندری، داوود نصرآبادی و محمدنقی نظرپور.
داوران دوره ششم (سال 1395-1396): محسن اسماعیلی، میثم بیات، حامد تاجمیر ریاحی، سیدعلی تقوی، محمد توحیدی، محمداسماعیل توسلی، علیرضا چیت‌سازیان، مجید حبیبیان، حسین‌ حسن‌زاده سروستانی، رسول خوانساری، مجید رضایی دوانی، فریدون رهنمای‌رودپشتی، ابوذر سروش، سیدمصطفی سعادت‌مصطفوی، علی سعیدی، محمد سلیمانی، احمد شعبانی، مصطفی شهیدی‌نسب، مهدی صادقی شاهدانی، علی صالح‌آبادی، احمدرضا صفا، محمد طالبی، مهدی طغیانی، حسین عبداللهی‌زاده، محمدمهدی عسکری، محمد علیزاده، محمدامین علینقی لنگری، حسین عیوضلو، رضا غلامی جمکرانی، سعید فراهانی‌فرد، میرفیض فلاح‌شمس لیالستانی، حسین فهیمی، وهاب قلیچ، مجتبی کاوند، اکبر کشاورزیان، حسن کیایی، میثم لطیفی، قاسم محسنی، غلامرضا مصباحی‌مقدم، غلامعلی معصومی‌نیا، سیدعباس موسویان، سحسین میثمی، سیدمحمدجواد میرطاهر، کامران ندری و محمدنقی نظرپور.
داوران دوره هفتم (سال 1396-1397): محمدرسول آهنگران، میثم بیات، عادل پیغامی،‌حامد تاجمیرریاحی،‌سیدعلی تقوی، محمد توحیدی،‌حسین حسن‌زاده سروستانی، محمود حکمت‌نیا، امیر خادم‌علیزاده،‌مجید رضایی‌دوانی، فریدون رهنمای‌رودپشتی، ابوذر سروش، علی سعیدی، احمد شعبانی، سیدسعید شمسی‌نژاد، مهدی صادقی‌شاهدانی، علی صالح‌آبادی، محمد صفری، سیدحسین عبداللهی‌زاده، محمدمهدی عسکری، محمد علیزاده، حسین عیوضلو، رضا غلامی‌جمکرانی، میرفیض فلاح‌شمس لیالستانی، حسین فهیمی،‌ وهاب قلیچ،‌ مجتبی کاوند، حسن  کیایی،‌غلامرضا گودرزی، غلامرضا مصباحی‌مقدم، غلامعلی معصومی‌نیا، سیدعباس موسویان، علی مهدوی‌پارسا، حسین میثمی، کامران ندری، محمدنقی نظرپور و محمدرضا یوسفی شیخ‌رباط.
داوران دوره هشتم (سال 1397-1398): حمیدرضا اسمعیلی‌گیوی، میثم بیات، عادل پیغامی، حامد تاجمیر ریاحی، سیدعلی تقوی، محمد توحیدی، حسین حسن‌زاده سروستانی، رسول حشمتی، امیر خادم‌علیزاده، محمودرضا خواجه‌نصیر، رسول خوانساری، مجید رضایی‌ دوانی،  فریدون رهنمای‌رودپشتی، ابوذر سروش، علی سعیدی، حامد سلطانی‌نژاد، مصطفی سمیعی‌نسب، محمدسجاد سیاهکارزاده، احمد شعبانی، سیدسعید شمسی‌نژاد، مصطفی شهیدی‌نسب، مهدی صادقی شاهدانی، علی صالح‌آبادی، سعید صحت، محمد صفری، محمد علیزاده، محمدامین علینقی لنگری، محمود عیسوی، رضا غلامی جمکرانی، میرفیض فلاح‌شمس لیالستانی، حسین فهیمی، وهاب قلیچ، مجتبی کاوند، غلامرضا مصباحی‌مقدم، سیدعباس موسویان، علی مهدوی‌پارسا، حسین میثمی، علیرضا ناصرپور و کامران ندری.
داوران دوره نهم (سال 1398-1399): صادق الهام، احمد بهاروندی، عادل پیغامی، حامد تاجمیر ریاحی، محمد توحیدی، علیرضا چیت‌سازیان، حسین حسن‌زاده سروستانی، امیر خادم‌علیزاده، رسول خوانساری، علیرضا رام‌روز، مجید رضایی‌دوانی، فریدون رهنمای‌رودپشتی، علی سعیدی، یونس سلمانی، محمدسجاد سیاهکارزاده، محمدرضا سیمیاری، احمد شعبانی، مصطفی شهیدی‌تبار، علیرضا صبوری، سعید صحت، محمد طالبی، حامد عباسی، محمد علیزاده، رضا غلامی جمکرانی، سعید فراهانی‌فرد، وهاب قلیچ، محمدحسین قوام، مجتبی کاوند، اکبر کشاورزیان، قاسم محسنی، غلامرضا مصباحی‌مقدم، غلامعلی معصومی‌نیا، سیدعباس موسویان، علی مهدوی‌پارسا، حسین میثمی، کامران ندری و علی نعمتی.

جدول اسامی و مشخصات داوران مقالات به تفکیک سال، برای هر دوره نشریه آورده شده است.

فهرست کلی و مشخصات داوران

نام داور سمت / سازمان
علی احمدوند دانشیار دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران
امیرحسین اعتصامی پژوهشگر سازمان بورس و اوراق بهادار، تهران، ایران
صادق الهام استادیار دانشگاه امام صادق علیه السلام، تهران، ایران
محمدرسول آهنگران استاد دانشگاه تهران، تهران، ایران
حسن بشیر عضو هیأت علمی دانشکده معارف اسلامی و فرهنگ و ارتباطات، دانشگاه امام صادق علیه‌السلام، تهران، ایران
احمد بهاروندی دانش‌آموخته دکتری مدیریت مالی، دانشگاه امام صادق علیه السلام، تهران، ایران
عادل پیغامی دانشیار دانشگاه امام صادق علیه‌السلام، تهران، ایران
حامد تاجمیرریاحی دانش‌آموخته دکتری مدیریت مالی، دانشگاه امام صادق علیه السلام، تهران، ایران
سیدعلی تقوی استادیار دانشگاه آزاد اسلامی، واحد سمنان، سمنان، ایران
محمد توحیدی استادیار دانشگاه امام صادق علیه‌السلام، تهران، ایران
محمداسماعیل توسلی دانشیار دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران
احمد جعفری صمیمی عضو هیأت علمی دانشگاه مازندران، مازندران، ایران
سید عقیل حسینی استادیار دانشگاه یاسوج، یاسوج، ایران
سیدعلی حسینی استادیار دانشگاه امام صادق علیه السلام، تهران، ایران
حسین حسن‌زاده سروستانی استادیار دانشگاه امام صادق علیه‌السلام، تهران، ایران
محمود حکمت‌نیا دانشیار پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، تهران، ایران
امیر خادم علیزاده استادیار دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران
رسول خوانساری پژوهشگر پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
علیرضا رام روز استادیار دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران شمال، تهران، ایران
مجید رضایی دوانی استادیار پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، قم، ایران
محسن رضایی صدرآبادی دانش آموخته دکتری علوم اقتصادی، دانشگاه امام صادق علیه‌السلام، تهران، ایران
فریدون رهنمای رودپشتی استاد دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران
سید مصطفی سعادت مصطفوی استادیار دانشگاه امام صادق علیه‌السلام، تهران، ایران
علی سعیدی دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران شمال، تهران، ایران
محمد سلیمانی استادیار دانشگاه امام صادق علیه‌السلام، تهران، ایران
محمدرضا سیمیاری دانش‌آموخته دکتری مالی دانشگاه شهید بهشتی
مصطفی سمیعی‌نسب استادیار دانشگاه امام صادق علیه‌السلام
احمد شعبانی دانشیار دانشگاه امام صادق علیه‌السلام، تهران، ایران
مصطفی شهیدی‌نسب استادیار پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، تهران، ایران
مهدی صادقی شاهدانی استاد دانشگاه امام صادق علیه‌السلام، تهران، ایران
علی صالح‌آبادی استادیار دانشگاه امام صادق علیه‌السلام، تهران، ایران
علیرضا صبوری دانش‌آموخته دکتری مدیریت مالی، دانشگاه امام صادق علیه السلام، تهران، ایران
سعید صحت دانشیار دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
محمد طالبی دانشیار دانشگاه امام صادق علیه‌السلام، تهران، ایران
محمدمهدی عسکری استاد دانشگاه امام صادق علیه‌السلام، تهران، ایران
سیدیحیی علوی دانش‌آموخته دکتری بین‌المللی فلوریدا، فلوریدا، ایالات متحده آمریکا
حسین عیوضلو دانشیار دانشگاه امام صادق علیه‌السلام، تهران، ایران
رضا غلامی جمکرانی استادیار دانشگاه آزاد اسلامی، قم، ایران
میرفیض فلاح شمس لیالستانی استادیار دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکز، تهران، ایران
احمدعلی قانع دانشیار دانشگاه امام صادق علیه السلام، تهران، ایران
وهاب قلیچ استادیار پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران. لینک پابلون: https://publons.com/researcher/4869133/wahhab-qelich/
مجتبی کاوند پژوهشگر سازمان بورس و اوراق بهادار، تهران، ایران
حسین میثمی استادیار پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران لینک پابلون: https://publons.com/researcher/4115143/mo-meysami/
قاسم محسنی پژوهشگر سازمان بورس و اوراق بهادار، تهران، ایران
غلامرضا مصباحی‌مقدم استاد دانشگاه امام صادق علیه‌السلام، تهران، ایران
غلامعلی معصومی‌نیا دانشیار دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران
اصغرآقا مهدوی دانشیار دانشگاه امام صادق علیه السلام، تهران، ایران
میثم موسایی استاد دانشگاه تهران، تهران، ایران
کامران ندری استادیار دانشگاه امام صادق علیه‌السلام، تهران، ایران
محمد نعمتی استادیار دانشگاه امام صادق علیه السلام
محمدرضا یوسفی شیخ رباط دانشیار دانشگاه مفید، قم، ایران