داوران

داوران نشریه علمی تحقیقات مالی اسلامی

داوران دوره پنجم (سال 1394-1395): امیرحسین اعتصامی، حبیب انصاری‌سامانی، محمد توحیدی، نادر جعفری هفت‌خوانی، محمدهادی حبیب‌الهی، حسین حسن‌‌زاده سروستانی، محمودرضا خواجه‌نصیر، رسول خوانساری، احسان ذاکرنیا، مجید رضایی دوانی، فریدون رهنمای‌رودپشتی، ابوذر سروش، علی سعیدی، احمد شعبانی، مهدی صادقی‌شاهدانی، سعید صحت، احمدرضا صفا، محمدمهدی عسکری، محمد علیزاده، محمود عیسوی، رضا غلامی جمکرانی، میثم فدایی، میرفیض فلاح‌شمس لیالستانی، مهدی قائمی‌اصل، وهاب قلیچ، محمدحسین قوام، مجتبی کاوند، اکبر کشاورزیان، حسن کیایی، غلامرضا مصباحی‌مقدم، غلامعلی معصومی‌نیا، سیدعباس موسویان، حسین میثمی، سیدمحمدجواد میرطاهر، سیدحسین میرمعزی، کامران ندری، داوود نصرآبادی و محمدنقی نظرپور.
داوران دوره ششم (سال 1395-1396): محسن اسماعیلی، میثم بیات، حامد تاجمیر ریاحی، سیدعلی تقوی، محمد توحیدی، محمداسماعیل توسلی، علیرضا چیت‌سازیان، مجید حبیبیان، حسین‌ حسن‌زاده سروستانی، رسول خوانساری، مجید رضایی دوانی، فریدون رهنمای‌رودپشتی، ابوذر سروش، سیدمصطفی سعادت‌مصطفوی، علی سعیدی، محمد سلیمانی، احمد شعبانی، مصطفی شهیدی‌نسب، مهدی صادقی شاهدانی، علی صالح‌آبادی، احمدرضا صفا، محمد طالبی، مهدی طغیانی، حسین عبداللهی‌زاده، محمدمهدی عسکری، محمد علیزاده، محمدامین علینقی لنگری، حسین عیوضلو، رضا غلامی جمکرانی، سعید فراهانی‌فرد، میرفیض فلاح‌شمس لیالستانی، حسین فهیمی، وهاب قلیچ، مجتبی کاوند، اکبر کشاورزیان، حسن کیایی، میثم لطیفی، قاسم محسنی، غلامرضا مصباحی‌مقدم، غلامعلی معصومی‌نیا، سیدعباس موسویان، سحسین میثمی، سیدمحمدجواد میرطاهر، کامران ندری و محمدنقی نظرپور.
داوران دوره هفتم (سال 1396-1397): محمدرسول آهنگران، میثم بیات، عادل پیغامی،‌حامد تاجمیرریاحی،‌سیدعلی تقوی، محمد توحیدی،‌حسین حسن‌زاده سروستانی، محمود حکمت‌نیا، امیر خادم‌علیزاده،‌مجید رضایی‌دوانی، فریدون رهنمای‌رودپشتی، ابوذر سروش، علی سعیدی، احمد شعبانی، سیدسعید شمسی‌نژاد، مهدی صادقی‌شاهدانی، علی صالح‌آبادی، محمد صفری، سیدحسین عبداللهی‌زاده، محمدمهدی عسکری، محمد علیزاده، حسین عیوضلو، رضا غلامی‌جمکرانی، میرفیض فلاح‌شمس لیالستانی، حسین فهیمی،‌ وهاب قلیچ،‌ مجتبی کاوند، حسن  کیایی،‌غلامرضا گودرزی، غلامرضا مصباحی‌مقدم، غلامعلی معصومی‌نیا، سیدعباس موسویان، علی مهدوی‌پارسا، حسین میثمی، کامران ندری، محمدنقی نظرپور و محمدرضا یوسفی شیخ‌رباط.
داوران دوره هشتم (سال 1397-1398): حمیدرضا اسمعیلی‌گیوی، میثم بیات، عادل پیغامی، حامد تاجمیر ریاحی، سیدعلی تقوی، محمد توحیدی، حسین حسن‌زاده سروستانی، رسول حشمتی، امیر خادم‌علیزاده، محمودرضا خواجه‌نصیر، رسول خوانساری، مجید رضایی‌ دوانی،  فریدون رهنمای‌رودپشتی، ابوذر سروش، علی سعیدی، حامد سلطانی‌نژاد، مصطفی سمیعی‌نسب، محمدسجاد سیاهکارزاده، احمد شعبانی، سیدسعید شمسی‌نژاد، مصطفی شهیدی‌نسب، مهدی صادقی شاهدانی، علی صالح‌آبادی، سعید صحت، محمد صفری، محمد علیزاده، محمدامین علینقی لنگری، محمود عیسوی، رضا غلامی جمکرانی، میرفیض فلاح‌شمس لیالستانی، حسین فهیمی، وهاب قلیچ، مجتبی کاوند، غلامرضا مصباحی‌مقدم، سیدعباس موسویان، علی مهدوی‌پارسا، حسین میثمی، علیرضا ناصرپور و کامران ندری.
داوران دوره نهم (سال 1398-1399): صادق الهام، احمد بهاروندی، عادل پیغامی، حامد تاجمیر ریاحی، محمد توحیدی، علیرضا چیت‌سازیان، حسین حسن‌زاده سروستانی، امیر خادم‌علیزاده، رسول خوانساری، علیرضا رام‌روز، مجید رضایی‌دوانی، فریدون رهنمای‌رودپشتی، علی سعیدی، یونس سلمانی، محمدسجاد سیاهکارزاده، محمدرضا سیمیاری، احمد شعبانی، مصطفی شهیدی‌تبار، علیرضا صبوری، سعید صحت، محمد طالبی، حامد عباسی، محمد علیزاده، رضا غلامی جمکرانی، سعید فراهانی‌فرد، وهاب قلیچ، محمدحسین قوام، مجتبی کاوند، اکبر کشاورزیان، قاسم محسنی، غلامرضا مصباحی‌مقدم، غلامعلی معصومی‌نیا، سیدعباس موسویان، علی مهدوی‌پارسا، حسین میثمی، کامران ندری و علی نعمتی.

جدول اسامی و مشخصات داوران مقالات به تفکیک سال، برای هر دوره نشریه آورده شده است.

فهرست کلی و مشخصات داوران

نام داور سمت / سازمان
ع احمدوند عضو هیأت علمی دانشگاه رازی
امیرحسین اعتصامی پژوهشگر سازمان بورس و اوراق بهادار
صادق الهام استادیار دانشگاه امام صادق علیه السلام
سیدمحمد امین‌زاده استادیار موسسه آموزش عالی طلوع مهر
محمدرسول آهنگران دانش‌آموخته دکتری مدیریت مالی
میثم بیات عضو هیأت مدیره شرکت مشاوره سرمایه‌‌گذاری امین آفاق
احمد بهاروندی دانش‌آموخته دکتری مدیریت مالی دانشگاه امام صادق علیه السلام
عادل پیغامی دانشیار دانشگاه امام صادق علیه‌السلام
حامد تاجمیرریاحی دانش‌آموخته دکتری مدیریت مالی دانشگاه امام صادق علیه السلام
سیدعلی تقوی بورسیه هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد سمنان
محمد توحیدی استادیار دانشگاه امام صادق علیه‌السلام
محمداسماعیل توسلی استادیار دانشگاه علامه طباطبایی(ره)
سیدعلی حسینی عضو هیأت علمی دانشگاه امام صادق علیه السلام
حسین حسن‌زاده سروستانی عضو هیأت علمی گروه مالی، دانشکده معارف اسلامی و مدیریت، دانشگاه امام صادق علیه‌السلام، تهران، ایران
محمود حکمت‌نیا دانشیار پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی
امیر خادم علیزاده استادیار دانشگاه علامه طباطبایی(ره)
محمود رضا خواجه نصیر مدیر عامل شرکت تأمین سرمایه آرمان
رسول خوانساری پژوهشگر پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
علیرضا رام روز استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال
مجید رضایی دوانی استادیار پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
محسن رضایی صدرآبادی دانش آموخته دکتری علوم اقتصادی دانشگاه امام صادق علیه‌السلام
فریدون رهنمای رودپشتی استاد دانشگاه آزاد اسلامی - واحد علوم، تحقیقات و فناوری
محمد سجاد سیاهکارزاده دانش‌اموخته دکتری مدیریت مالی
ابوذر سروش دانش‌آموخته دکتری مدیریت مالی
سید مصطفی سعادت مصطفوی استادیار دانشگاه امام صادق علیه‌السلام
علی سعیدی دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی - واحد تهران شمال
محمد سلیمانی استادیار دانشگاه امام صادق علیه‌السلام
محمدرضا سیمیاری دانش‌آموخته دکتری مالی دانشگاه شهید بهشتی
مصطفی سمیعی‌نسب استادیار دانشگاه امام صادق علیه‌السلام
حسین شیرمردی احمدآباد دانشگاه امام صادق ع
احمد شعبانی دانشیار دانشگاه امام صادق علیه‌السلام
سید سعید شمسی نژاد استادیار دانشگاه حضرت معصومه(س)
مصطفی شهیدی‌نسب دکترای اقتصاد اسلامی پژوهشگر حوزه مالی اسلامی
مهدی صادقی شاهدانی استاد دانشگاه امام صادق علیه‌السلام
علی صالح آبادی استادیار دانشگاه امام صادق علیه‌السلام
علیرضا صبوری دانش‌آموخته دکتری مدیریت مالی دانشگاه امام صادق علیه السلام
سعید صحت دانشیار دانشگاه علامه طباطبائی(ره)
احمدرضا صفا دانش‌آموخته دکتری مدیریت مالی
محمد صفری دانش‌آموخته دانشگاه امام صادق علیه‌السلام، تهران، ایران
محمد طالبی استادیار دانشگاه امام صادق علیه‌السلام
سیدحسین عبداللهی زاده استادیار دانشگاه امام حسین علیه‌السلام
محمدمهدی عسکری دانشیار دانشگاه امام صادق علیه‌السلام
محمد علیزاده استادیار دانشگاه امام صادق علیه‌السلام
محمد امین علینقی لنگری دانش‌آموخته دکتری مدیریت مالی
سیدیحیی علوی دانش‌آموخته دکتری بین‌المللی فلوریدا، فلوریدا، ایالات متحده آمریکا
حسین عیوضلو دانشیار دانشگاه امام صادق علیه‌السلام
رضا غلامی جمکرانی گروه حسابداری، واحد قم، دانشگاه آزاد اسلامی، قم، ایران
میثم فدایی دانشجوی دکتری دانشکده مدیریت دانشگاه علامه طباطبایی
سعید فراهانی فرد دانشیار دانشگاه قم
میرفیض فلاح شمس لیالستانی استادیار دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکز، تهران، ایران
احمدعلی قانع دانشیار دانشگاه امام صادق علیه السلام
مهدی قائمی اصل استادیار گروه اقتصاد و بانکداری اسلامی، دانشکده اقتصاد، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران
وهاب قلیچ استادیار پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
محمدحسین قوام استادیار دانشگاه امام صادق علیه‌السلام
عبدالمحمد کاشیان استادیار و عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد، مدیریت و علوم اداری دانشگاه سمنان
مجتبی کاوند دانش‌آموخته دکتری مدیریت مالی و پژوهشگر سازمان بورس و اوراق بهادار
حسن کیائی استادیار دانشگاه امام صادق علیه‌السلام
اکبر کشاورزیان دکتری اقتصاد و عضو هیأت مدیره پست بانک ایران
غلامرضا گودرزی استاد دانشگاه امام صادق علیه‌السلام
حسین میثمی استادیار پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
قاسم محسنی پژوهشگر ارشد سازمان بورس و اوراق بهادار
سید محمدجواد میرطاهر دانش‌آموخته دکتری مدیریت مالی
سید حسین میرمعزی استاد پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی
سعید مسعودی‌پور دانشجوی دکتری دانشگاه امام صادق علیه‌السلام
غلامرضا مصباحی‌مقدم استاد دانشگاه امام صادق علیه‌السلام
غلامرضا مصطفی‌پور استادیار دانشگاه خوارزمی
غلامعلی معصومی نیا دانشیار دانشگاه خوارزمی
اصغرآقا مهدوی عضو هیأت علمی دانشگاه امام صادق علیه السلام
علی مهدوی پارسا دانش‌آموخته دکتری مدیریت مالی دانشگاه امام صادق علیه السلام
ساسان مهرانی عضو هیأت علمی دانشگاه تهران
علیرضا ناصرپور مدیر طراحی ابزارهای نوین بورس کالا
کامران ندری استادیار دانشگاه امام صادق علیه‌السلام
علی نعمتی دانش‌آموخته دکتری مدیریت مالی دانشگاه امام صادق علیه السلام
محمد نعمتی استادیار دانشگاه امام صادق علیه السلام
علیرضا نواب‌پور دانشجوی دکتری مالی، دانشگاه امام صادق علیه السلام
مهدی نوری دانش آموخته دکترای اقتصاد، دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران
خلیل نوروزی دانشجوی دکترای دانشگاه تهران
محمدرضا یوسفی شیخ رباط استادیار دانشگاه مفید